นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี


นางละมัย  เฉยชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภลักษณ์   หลาวเหล็ก
พนักงานราชการนางจำปี   คำหว่าน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจิระวดี    ชาวดอน
พนักงานบริการ
นายศักดา   คำหว่าน
ครูชำนาญการพิเศษ